ПОКАНА ЗА XV КОНГРЕС НА БСА

ПОКАНА ЗА XV КОНГРЕС НА БСА

Управителният съвет на Българската социологическа асоциация – София, на основание чл. 18, ал. 2, т. 1 от устава на асоциацията във връзка с чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква конгрес на асоциацията на 11.12.2018 г. в 16 ч. в „Нова конферентна зала“, ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“, при следния дневен ред:

1. регистрация;

2. отчет на управителния и контролния съвет на БСА за периода 2015 – 2018 г.;

3. представяне на резолюция за бъдещо развитие на асоциацията;

4. промени в устава на БСА;

5. избор на председател, управителен съвет, контролен съвет и Комисия по етика на БСА;

6. разни.

Обявата е публикувана в Държавен вестник, бр. 80 от 28.09.2018 г., неофициален раздел, стр. 191.

Виж публикацията тук.

About the author

bsa administrator

Leave a Reply