Заявка за членство

Молба за членство

Уважаеми членове на УС на БСА,

Моля да бъда приет/а за член на Българската социологическа асоциация.
Запознат/а съм с Устава и Етичния кодекс на асоциацията и декларирам, че ще ги спазвам.

Прилагам своето CV.
С уважение.