Конкурс за най-добра публикация на млад социолог

Победителите в конкурса на БСА за най-добра публикация на млад социолог бяха наградени

Резултатите от конкурса на БСА за най-добра публикация на млад социолог за периода 2010 – 2017 г. бяха обявени на XV Конгрес на асоциацията.

Първа награда в конкурса спечели д-р Петя Илиева-Тричкова за публикацията: Ilieva-Trichkova, Petya. 2014. A Capability Perspective on Employability of Higher Education Graduates in Bulgaria. Social Work & Society, 12 (2): 1-18.

 

Втора награда спечели д-р Никола Венков за публикацията: Venkov, Nikola. 2015. Conspiracy Narratives at the Women`s Market. Семинар_Бг. Issue 3.

В конкурса участваха социолози на възраст до 35 години към датата на публикуване на техните статии в научни списания. Всички текстове, участващи в конкурса, бяха рецензирани от две хабилитирани лица при строги правила за анонимност. Журито по конкурса се запозна с всички текстове и рецензии, за да формира своето решение при определяне на победителите в конкурса.

 

Българска социологическа асоциация
обявява
конкурс за най-добра публикация на млад социолог

 

Условия за участие:
– В конкурса могат да участват млади социолози с публикации в български или чужди научни списания.
– Текстовете, представени в конкурса, да са публикувани в периода 01.01.2010-31.12.2017 г.
– Участниците в конкурса да са били на възраст до 35 години към датата на публикуване на текста, представен в конкурса.
– Всеки участник може да участва в конкурса само с една своя разработка.

Изисквания:
– Тематиката на разработките трябва да бъде социологическа.
– Ще се оценява социологическа култура, аргументираност на методологическия подход, дълбочина на анализа, актуалност на изследвания проблем, оригиналност на гледната точка.
– Няма да се разглеждат реферативни текстове, както и информация за научни форуми – конференции, семинари и др.
– Ако представените публикации са на чужд език, с изключение на руски,  немски, английски или френски, да бъдат придружени от превод на български език.

Организация на конкурса
Материалите за участие в конкурса се предлагат:
– от самия автор;
– от социологическо звено със съгласието на автора.

С оглед осигуряване на максимална обективност работите се оценяват анонимно. С цел да се гарантира тя трябва:
– да се представи компютърна разпечатка на публикацията, като името на  автора, датата му на раждане, заглавието на статията и пълни  библиографски данни за списанието/книгата, в която е публикувана, се  дадат отделно в запечатан плик;
– от текста да се отстранят всички форми на самоидентификация [самоцитиране като: “Както посочвам в предишна своя публикация (цитиране на публикацията с име на автора)…” и други подобни], по които може да се установи авторството на текста. Кандидатите носят пълна отговорност за анонимното представяне на своя текст.

Материалите за участие в конкурса се предават или изпращат на адрес: Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, София, ул. “Московска” № 13А на вниманието на доц. д.с.н. Светла Колева за участие в конкурса за най-добра публикация на млад социолог.

Краен срок за предаването им: 1 май 2018 г.

Представените разработки се дават за рецензиране на двама рецензенти, специалисти в съответната област, а след това се оценяват от специално формирана научна комисия (жури). Членовете на журито се запознават с всички разработки и вземат крайното решение.

Обявяването на наградата ще стане на годишното Общо събрание на БСА през месец ноември 2018 година.

Награди:
Лауреатите на конкурса получават диплом и парична награда в размер на:
– Първа награда: 500 лева
– Поощрителна награда: 100 лева