Книги

PUBLIC SPACE: BETWEEN REIMAGINATION AND OCCUPATION

Автор/и: Svetlana Hristova and Mariusz Czepczyński – co-editors and authors

Публикувана: 2018, Routledge

Описание: Public Space: Between Reimagination and Occupation examines contemporary public space as a result of intense social production reflecting contradictory trends: the long-lasting effects of the global crisis, manifested in supranational trade-offs between political influence, state power and private ownership; and the appearance of global counter-actors, enabled by the expansion of digital communication and networking technologies and rooted into new participatory cultures, easily growing into mobile cultures of protest.

Връзка за повече информация тук.

 

ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ

Автори: Андрей Нончев, Вяра Стоилова, Мария Стоянова, Александър Стоянов, Георги Петрунов, Михаела Мишева

Публикувана: 2017 г., Издателски комплекс – УНСС

Описание: Публикацията е насочена преди всичко към хилядите студенти от различни специалности в УНСС, които ежегодно изучават университетската дисциплина „Икономическа социология“. Разгледани са теми, включени в учебната програма на дисциплината, като: възникване и развитие на икономическата социология; взаимопроникването на икономическия и социологическия анализ; новата икономическа социология; социологическите теории за икономическите и обществени трансформации; икономическите институции, организации и мрежи; социалните неравенства и стратификации; икономическата култура; социалните и икономически конфликти; неформалната икономика; емпиричните социологически изследвания. С представяне на тези важни и актуални теми авторите се опитват да провокират в читателите интерес към социологическите интерпретации на икономическия живот.

Връзка за повече информация тук.

 

СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ

Автори: Теменуга Ракаджийска, Мариета Христова, Димитър Сивков

Публикувана: 2017 г., Издателски комплекс – УНСС

Описание: Книгата е предназначена за студентите от бакалавърска и магистърска степен на специалност „Социология” и специалност „Политическа икономия” в УНСС, но доколкото в нея се разискват проблемите на дефиниране и измерване на социалния капитал – изключително актуални през последните десетилетия не само в полето на социологията, но и в полето на институционалната икономика, политологията, социалната антропология, националната сигурност и други научни полета, тя представлява интерес и за студентите от другите специалности, както и за всички специалисти и изследователи, които се занимават с изследване на социалния капитал. Какво е социалният капитал? Как влияе на икономическото действие? Как да го разбираме и познаваме? Това са въпроси, на които авторите от втората половина на ХХ век досега търсят адекватни отговори. В книгата са разкрити различни подходи към социалния капитал на световно признатите автори, търсили отговор на тези въпроси като са представени не само подходите и концепциите на различните автори при обяснението на феномена, но и се представя ново виждане за неговата специфика търсейки отговор на редица допълнителни въпроси.

Връзка за повече информация тук.

 

Нова икономическа социология. Мрежови анализ и неоинституционализъм

(New Economic Sociology. Network Analysis and Neoinstitutionalism)

Автор: Таня Чавдарова (Tanya Chavdarova)

Публикувана: 2016, Изток-Запад (Iztok-Zapad)

Описание: Икономиката е централна област на социалното действие. Нарастващият интерес към нейното социологическо разглеждане се обяснява не на последно място и с тясната връзка между икономически, политически и други кризисни обществени състояния. Разцветът на новата икономическа социология, родила се в САЩ през 80-те години на ХХ век като опозиция на старата американска традиция, отразява обществения и научния интерес чрез едно богатство от изследователски перспективи. Тази книга е посветена на двата централни за дисциплината подхода: мрежовата теория и неоинституционализмът в организационния анализ. Като въвежда в техните концептуални рамки и понятиен апарат, книгата реконструира произхода на новата икономическа социология и основните теми и дебати в нея. Тя е предназначена за студенти, преподаватели и специалисти по социология и други социални науки, както и за всички интересуващи се от социологическите обяснения на икономическия живот.

Връзка за повече информация тук.