Конкурси за докторантури

Катедра „Приложна и институционална социология“ към Философско-исторически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурс за прием на трима докторанти по Социология – редовна форма на обучение, за учебната 2018/2019 г.

Срокът за подаване на документи е два месеца от датата на обнародване в Държавен вестник, бр. 80/28.09.2018 г. – от  28.09.2018 г. до 28.11.2018 г.

Документите се подават в Отдел „Развитие на академичния състав и докторантури“ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, каб. 123, Ректорат.

Катедрата търси мотивирани кандидати, с интерес към теоретичните и емпиричните изследвания в социологията, в следните области (включително интердисциплинарни):

  • Икономическа социология;
  • Иновации и предприемачество;
  • Изследвания на науката и технологиите;
  • Социология на младежта и социалната политика;
  • Социология на правото и теории и изследване на процеса на модернизация;
  • Методология на емпиричните изследвания.

Разбира се, Катедрата е готова да отговори и на зaявен интерес от страна на кандидати и извън посочените области, чрез привличане на втори научен ръководител от други научни звена, в съответната област.