Проекти на БСА

ПРОЕКТ: „ЕВРОПЕЙСКО СОЦИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА БЪЛГАРИЯ (ESS ERIC-BULGARIA)“

Продължителност на проекта: пет години (2018-2023 г.)

Информация за проекта: Европейското социално изследване (ESS) (www.europeansocialsurvey.org) е дългосрочен научно-изследователски проект на Европейската комисия. От 2002 г. на всеки две години чрез провеждане на национални представителни изследвания в повече от 30 страни в Европа се набира емпирична информация по единна методика, което позволява да се следи динамиката на европейския социален климат. Настоящият проект осигурява провеждането на Европейското социално изследване в България.

Информацията от ESS е отворена и напълно безплатна за всички желаещи да я използват. Резултатите от Европейското социално изследване са многократно използвани в работи на членове на асоциацията, други български социални учени, докторанти, студенти и други.

В рамките на проекта е планирано и ежегодното провеждане на ISSP (International Social Survey Programme) в България.

Партньори на БСА в консорциума по проекта: Университет за национално и световно стопанство (водеща организация), Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, Агенция за социални изследвания, Съюз на икономистите в България, Национален статистически институт.

Финансиране на проекта: МОН

Повече информация може да свалите от тук.

 

ПРОЕКТ: ВСЕКИДНЕВНОТО ГРАЖДАНСТВО: ПРАКТИКИ И СТРАТЕГИИ НА ДИНАМИЗИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ

Продължителност на проекта: една година (2012-2013 г.)

Информация за проекта: В центъра на проекта са нововъзникващите форми на ангажираност на самите граждани вън или встрани от институционализираните от публичните власти траектории като път за преодоляване на ограниченията на гражданския сектор в най-новата история на България (след 1989 г.), за динамизиране на гражданското общество и хуманизиране на социалните отношения в България. Тези нови форми на съвместно гражданско действие поставят основния въпрос за тяхното място и роля в изграждането не просто на витално гражданско общество, а на нов тип социални отношения, основани на признанието, личната ангажираност, добронамереността, привързаността към общосподелени ценности, вкусове, интереси.

Проектът има две основни цели: Едната е изследователска – да идентифицира новите форми на гражданско ангажиране извън структурите на институционализираната политика и да разкрие техния потенциал. Другата цел е социално-приложна – да създаде условия за проява и разгръщане на този потенциал.

Финансиране на проекта: Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа

Повече информация може да свалите от тук.