Проектни обяви

Тема: ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА СЪБИТИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2019 г.

Краен срок: 17 септември 2018 г.

Кратко описание: Комуникационни дейности в поканата означават онлайн и офлайн дейности и продукти, които стимулират ангажираността и дебатите в европейския демократичен процес. Примери за такива дейности са: семинари, конференции, дискусионни форуми, кръгли маси, които предоставят възможност за обсъждане на теми, свързани с изборите за Европейски парламент през 2019 г.; информационни срещи в университети и други, които са насочени към избиратели, които ще гласуват за първи път; онлайн форуми и дейности в социалните мрежи за обсъждане на мнения, свързани с изборите за Европейски парламент през 2019 г. Съфинансирането на Европейския парламент е до 80% от общата стойност на проектното предложение.

Връзка за повече информация ТУК.

 

Тема: ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Краен срок: 15 октомври 2018 г.

Кратко описание: Поканата е по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Процедура BG05SFOP001-2.009. Целите на поканата са: партньорско управление с гражданите и бизнеса; открито и отговорно управление; отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 10 млн. лв. Максимален размер на безвъзмездната помощ за проект – 90 000 лв.

Връзка за повече информация ТУК.

 

Тема: ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С РЕЧ НА ОМРАЗАТА В ИНТЕРНЕТ

Краен срок: 11 октомври 2018 г.

Кратко описание: Програмата ще подкрепи социологически изследвания и анализи на картината и тенденциите в използването на реч на омразата в интернет. Подкрепят се проекти, насърчаващи развитието на критично мислене по темата в интернет потребителите. Проектите могат да бъдат национални и международни. Минималното изискване е поне за водеща организация и един партньор. Исканата с проекта помощ от ЕС не може да бъде по-малка от 75 000 евро.

Връзка за повече информация ТУК.

 

Тема: ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НАСИЛИЕТО ОСНОВАНО НА ПОЛА И НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА

Краен срок: 13 ноември 2018 г.

Кратко описание: Превенция и предотвратяване на насилието, основано на пола. Защита и подпомагане на жертви на домашно насилие. Превенция и противодействие на кибернасилието, основано на пола и сексуалното насилие. Насърчаване на внедряването на политики за закрила на децата. Проектното предложение трябва да обединява поне две партниращи си организации. Безвъзмездната помощ от ЕС не може да бъде по-малко от 75 000 евро.

Връзка за повече информация ТУК.