Доктор на социологическите науки

Тема: СОЦИОЛОГИЯТА В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА: 1945-1989 Г. КЪМ РЕФЛЕКСИВНА ИСТОРИЯ НА ДИСЦИПЛИНАТА
Автор: доц. д-р Светла Йовчева Колева
Звено: с-я „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИИОЗ при БАН
Защита: 08.03.2018 г.
Автореферат: Avtoreferat_Svetla Koleva

Тема: СОЦИАЛНА КРИТИКА И ПРАКТИКА: ТЕОРЕТИЧНИ ДИЛЕМИ И ПРАКТИЧЕСКИ МЕХАНИЗМИ
Автор: доц. д-р Милена Якимова Якимова
Звено: к-ра „Социология“, СУ „Св. Климент Охридски“
Защита: 15.02.2016 г.
Автореферат: Avtoreferat_Milena_Iakimova

Тема: ДЪЛГОСРОЧНО ПРОГНОЗИРАНЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА ЧРЕЗ МЕТОД ДЕЛФИ
Автор: доц. д-р Соня Борисова Илиева
Звено: с-я „Публични политики и социални промени“, ИИОЗ при БАН
Защита: 19.03.2014 г.
Автореферат: Avtoreferat_Sonya Ilieva

Тема: СОЦИАЛНА ВГРАДЕНОСТ НА ДРЕБНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (БЪЛГАРИЯ 1998-2008)
Автор: доц. д-р Таня Бойчева Чавдарова
Звено: к-ра „Социология“, СУ „Св. Климент Охридски“
Защита: 02.12.2013 г.
Автореферат: Avtoreferat_Tania Chavdarova

Тема: ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА В СЯНКА
Автор: доц. д-р Емилия Евгениева Ченгелова
Звено: Център за емпирични социални изследвания, ИИОЗ при БАН
Защита: 20.06.2013 г.
Автореферат: Avtoreferat_Emilia Chengelova

Тема: МЕДИАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВОТО
Автор: доц. д-р Добринка Станчева Пейчева
Звено: к-ра „Социология“, ЮЗУ „Неофит Рилски“
Защита: 26.07.2012 г.
Автореферат: Avtoreferat_Dobrinka Peicheva

Тема: ПОЛ И СТРАТИФИКАЦИЯ. СОЦИАЛНО-СТРУКТУРНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА НЕРАВЕНСТВАТА МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО СЛЕД 1989 Г.
Автор: доц. д-р Румяна Иванова Стоилова
Звено: с-я „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИИОЗ при БАН
Защита: 23.01.2012 г.
Автореферат: Avtoreferat_Rumiana Stoilova