Доктор по социология

Тема: ВЛАСТТА В СИТУАЦИЯ: ТЕОРЕТИЧНИ И ЕМПИРИЧНИ АСПЕКТИ
Автор: Леа Иванова Вайсова
Научен ръководител: проф. д.с.н. Кольо Видев Колев
Звено: д-т „Философия и социология“ в Нов български университет
Защита: 05.07.2018
Автореферат: Avtoreferat_Lea Vajsova

Тема: СЪВРЕМЕННИ БИОПОЛИТИКИ НА РАЖДАНЕТО: АСИСТИРАНАТА РЕПРОДУКЦИЯ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Атанаска Илиянова Маджарова
Научен ръководител: доц. д-р Тодор Христов Дечев
Звено: к-ра „Социология и науки за човека“ в ПУ „Паисий Хилендарски“
Защита: 4.07.2018 г.
Автореферат: Avtoreferat_Atanaska Madjarova

Тема: УСВОЯВАНЕ ИЛИ ОПИТОМЯВАНЕ: ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯТ ТРАНСФЕР НА МЕЖДУНАРОДНИ УПРАВЛЕНСКИ СТАНДАРТИ В БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС, 2007-2012 Г. (ВЪРХУ ПРИМЕРА НА СЕРТИФИЦИРАНЕТО СЪГЛАСНО БИЗНЕС СТАНДАРТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001)
Автор: Емил Димитров Георгиев
Научен ръководител: проф. д.с.н. Таня Бойчева Чавдарова
Звено: к-ра „Социология“ в СУ „Св. Климент Охридски“
Защита: 28.06.2018 г.
Автореферат: Avtoreferat_Emil Georgiev

Тема: ФИРМЕНИЯТ ИМИДЖ КАТО КОНКУРЕНТЕН ПАЗАРЕН ФАКТОР
Автор: Георги Кръстев Кроснаров
Научен ръководител: доц. д-р Вяра Борисова Стоилова
Звено: к-ра „Икономическа социология“ в УНСС
Защита: 28.05.2018 г.
Автореферат: Avtoreferat_Georgy Krosnarov

Тема: ГРАДЪТ И НЕГОВОТО АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО. СЛУЧАЯТ СОФИЯ.
Автор: Миглена Красимирова Герасимова
Научен ръководител: проф. д.с.н. Майя Димитрова Грекова
Звено: к-ра „Социология“ в СУ „Св. Климент Охридски“
Защита: 24.04.2018 г.
Авторат: Avtoreferat_Miglena Gerasimova

Тема: СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ ПОСРЕДСТВОМ СИНДИКАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Тодор Николаев Капитанов
Научен ръководител: гл. ас. д-р Ангел Методиев Цветков
Звено: к-ра „Социология“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“
Защита: 16.04.2018 г.
Автореферат: Avtoreferat_Todor Kapitanov

Тема: БИО ЗЕМЕДЕЛИЕТО В БЪЛГАРИЯ 1990-2014: НОВИ СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ В КОНТЕКСТА НА НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ
Автор: Здравка Георгиева Димитрова
Научен ръководител: проф. д-р Петя Любомирова Кабакчиева
Звено: к-ра „Социология“ в СУ „Св. Климент Охридски“
Защита: 23.04.2018 г.
Авторат: Avtoreferat_Zdravka Georgieva

Тема: ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО НА ОВЛАСТЕНИЯ: КОНСТРУИРАНЕ И УПОТРЕБИ (МЕЖДУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС)
Автор: Николай Владимиров Янев
Научен ръководител: проф. д.с.н. Майя Димитрова Грекова
Звено: к-ра „Социология“ в СУ „Св. Климент Охридски“
Защита: 17.04.2018 г.
Авторат: Avtoreferat_Nikolai Janev

Тема: РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ МЕЖДУ ИЗТОКА И ЗАПАДА
Автор: Пламен Йорданов Нанов
Научен ръководител: проф. д-р Иво Ангелов Христов
Звено: к-ра „Приложна и институционална социология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“
Защита: 30.03.2018 г.
Авторат: Avtoreferat_Plamen Nanev

Тема: ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ И НОЕЛИБЕРАЛНАТА УПРАВЛЯЕМОСТ НА СЕБЕ СИ
Автор: Симеон Калинов Кюркчиев
Научен ръководител: доц. д.с.н. Милена Якимова Якимова
Звено: к-ра „Социология“ в СУ „Св. Климент Охридски“
Защита: 19.02.2018 г.
Автореферат: Avtoreferat_Simeon Kjurkchiev

Тема: ПРОБЛЕМИ И ПОДХОДИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА КЛЪСТЪРЕН АНАЛИЗ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪСТАВНИ ИНДИКАТОРИ В СОЦИОЛОГИЯТА
Автор: Донка Атанасова Кескинова
Научен ръководител: доц. д-р Елица Куздова Димитрова
Звено: к-ра „Приложна и институционална социология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“
Защита: 25.09.2017 г.
Авторат: Avtoreferat_Donka Keskinova

Тема: ДЖЕНТРИФИКАЦИЯ НА ЖЕНСКИЯ ПАЗАР – КОНСТРУИРАНЕ НА ГРАДСКИ ПОЛИТИКИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА МЕСТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
Автор: Никола Атанасов Венков
Научен ръководител: доц. д.с.н. Милена Якимова Якимова
Звено: к-ра „Социология“ в СУ „Св. Климент Охридски“
Защита: 02.06.2017 г.
Автореферат: Avtoreferat_Nikola Venkov

Тема: РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 2002-2015 г.: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Автор: Рада Стефанова Смедовска
Научен ръководител: проф. д-р Петя Любомирова Кабакчиева
Звено: к-ра „Социология“ в СУ „Св. Климент Охридски“
Защита: 27.03.2017 г.
Автореферат: Avtoreferat_Rada Smedovska

Тема: ПОЛИТИКА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ: ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО В УСЛОВИЯТА НА НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Автор: Александър Димитров Панайотов
Научен ръководител: доц. д-р Мария Георгиева Стоянова
Звено: к-ра „Икономическа социология“ в УНСС
Защита: 14.03.2017 г.
Автореферат: Avtoreferat_Aleksandar Panajotov

Тема: ВИЗУАЛНОТО КОНСТРУИРАНЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ
Автор: Мила Петрова Минева
Научен ръководител:
Звено: к-ра „Социология“ в СУ „Св. Климент Охридски“
Защита: 27.01.2017 г.
Автореферат: Avtoreferat_Mila Mineva

Тема: ПРОКУРАТУРАТА И ПОЛИЦИЯТА: СЪТРУДНИЧЕСТВО И/ИЛИ КОНФЛИКТ (ДИНАМИКА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 1989-2011 ГОДИНА)
Автор: Иванка Петкова Иванова
Научен ръководител: проф. д.с.н. Майя Димитрова Грекова
Звено: к-ра „Социология“ в СУ „Св. Климент Охридски“
Защита: 14.07.2016 г.
Автореферат: Avtoreferat_Ivanka Ivanova

Тема: СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Автор: Силвия Василева Дацин
Научен ръководител: доц. д-р Мария Георгиева Стоянова
Звено: к-ра „Икономическа социология“ в УНСС
Защита: 10.05.2016 г.
Автореферат: Avtoreferat_Silvia Dacin

Тема: ТЯЛО И ВСЕКИДНЕВЕН СВЯТ: СЛУЧАИ НА ПЪЛНА ЗАГУБА НА ЗРЕНИЕ
Автор: Боряна Андреева Бунджулова
Научен ръководител: проф. д.с.н. Майя Димитрова Грекова
Звено: к-ра „Социология“ в СУ „Св. Климент Охридски“
Защита: 22.02.2016 г.
Автореферат: Avtoreferat_Boryana Bundzulova

Тема: КЛАСИЧЕСКА И НЕКЛАСИЧЕСКА РАЦИОНАЛНОСТ (МЕРАБ МАМАРДАШВИЛИ И ЕВРОПЕЙСКАТА ХУМАНИТАРИСТИКА НА ХХ ВЕК)
Автор: Деян Стилиянов Деянов
Научен ръководител:
Звено: к-ра „Социология и науки за човека“ в ПУ „Паисий Хилендарски“
Защита: 30.09.2015 г.
Авторат: Avtoreferat_Deian Deianov

Тема: СОЦИАЛНА ОЦЕНКА НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ИМИГРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Йоан Грозданов Христов
Научен ръководител: доц. д-р Андрей Иванов Нончев
Звено: к-ра „Икономическа социология“ в УНСС
Защита: 17.06.2015 г.
Автореферат: Avtoreferat_Ioan Hristov

Тема: РОЛЯТА НА ПЕНСИОННАТА ПОЛИТИКА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА СРЕД ВЪЗРАСТНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Драгомир Колев Драганов
Научен консултант: проф. д.с.н. Духомир Владимиров Минев
Звено: с-я „Публични политики и социални промени“, ИИОЗ
Защита: 28.04.2015 г.
Автореферат: Avtoreferat_Dragomir Draganov

Тема: СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРИ САМОУПРАВЛЕНИЕ НА БОЛЕСТТА В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА (ПО РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ХРОНИЧНО БОЛНИ ОТ ДИАБЕТ ТИП 2 В БЪЛГАРИЯ)
Автор: Велина Костадинова Балканска
Научен ръководител: проф. д.с.н. Елка Николаева Тодорова
Звено: к-ра „Икономическа социология“ в УНСС
Защита: 16.03.2015 г.
Автореферат: Avtoreferat_Velina Balkanska

Тема: БЪЛГАРСКИЯ ВИРТУАЛЕН ПАЗАР НА ТРУДА И ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА ВЛАСТТА
Автор: Мариета Борисова Христова
Научен ръководител: проф. д.с.н. Теменуга Генова Ракаджийска
Звено: к-ра „Икономическа социология“ в УНСС
Автореферат: 25.02.2015 г.
Авторат: Avtoreferat_Marieta Hristova

Тема: ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ВЪРХУ ЖЕНИ – ПОЛИТИКИ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА
Автор: Ваня Колева Ганева
Научен консултант: проф. д.с.н. Валентина Илиева Златанова
Звено: с-я „Публични политики и социални промени“, ИИОЗ
Защита: 27.01.2015 г.
Автореферат: Avtoreferat_Vania Ganeva

Тема: КЪМ СОЦИАЛНОТО КОНСТРУИРАНЕ НА ТЯЛОТО НА ГРАЖДАНИНА: ЗДРАВЕТО, БОЛЕСТТА И ХИГИЕНАТА ПРЕЗ МЕЖДУВОЕННИЯ ПЕРИОД В СОФИЯ
Автор: Вероника Симеонова Димитрова
Научен ръководител: Доц. д-р Милена Якимова Якимова
Звено: к-ра „Социология“ в СУ „Св. Климент Охридски“
Защита: 14.07.2014 г.
Автореферат: Avtoreferat_Veronika Dimitrova

Тема: РОЛЕВИ КОНФЛИКТИ НА СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ЖЕНА: МЕЖДУ СЕМЕЙСТВОТО И КАРИЕРАТА
Автор: Тодорка Димова Кинева
Научен ръководител: проф. д.с.н. Михаил Стоянов Мирчев
Звено: к-ра „Икономическа социология“ в УНСС
Защита: 25.04.2014 г.
Автореферат: Avtoreferat_Todorka Kineva

Тема: ПУБЛИЧНИТЕ ПАРТИЙНОПОЛИТИЧЕСКИ РЕФЛЕКСИИ: МЕЖДУ ГРУПОВАТА РАЦИОНАЛНОСТ И СОЦИАЛНИТЕ РЕАЛНОСТИ
Автор: Тошко Ангелов Кръстев
Научен консултант: проф. д.с.н. Духомир Владимиров Минев
Звено: с-я „Публични политики и социални промени“, ИИОЗ
Защита: 26.02.2014 г.
Автореферат: Avtoreferat_Toshko Krastev

Тема: ИКОНОМИЧЕСКА ИМИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ИМИГРАНТИТЕ – БЪЛГАРСКАТА СИТУАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ
Автор: Михаела Михайлова Мишева
Научен ръководител: проф. д.ф.н. Кръстьо Илиев Петков
Звено: к-ра „Икономическа социология“ в УНСС
Защита: 24.02.2014 г.
Автореферат: Avtoreferat_Mihaela Misheva

Тема: ИКОНОМИЧЕСКИТЕ НЕРАВЕНСТВА В БЪЛГАРИЯ: 1990-2010г. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ
Автор: Александър Стоянов Стоянов
Научен ръководител: доц. д-р Вяра Борисова Стоилова
Звено: к-ра „Икономическа социология“ в УНСС
Защита: 17.02.2014 г.
Автореферат: Avtoreferat_Aleksander Stojanov

Тема: ВЛАСТТА КАТО ИНТЕРЕС НА СЕЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
Автор: Илко Недев Тодоров
Научен консултант: доц. д-р Стефан Емилов Николов
Звено: с-я „Публични политики и социални промени“, ИИОЗ
Научен консултант: доц. д-р Стефан Емилов Николов
Защита: 19.12.2013 г.
Автореферат: Avtoreferat_Ilko Todorov

Тема: ДИНАМИКА В ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ДЖЕНДЪР, СЕКСУАЛНОСТ И БРАК СРЕД БЪЛГАРИТЕ МЮСЮЛМАНИ: СЛУЧАЯТ БРЕЗНИЦА
Автор: Шабан Шабан Даракчи
Научен ръководител: проф. д.с.н. Валентина Илиева Златанова
Звено: с-я „Публични политики и социални промени“, ИИОЗ
Защита: 17.12.2013 г.
Автореферат: Avtoreferat_Shaban Darakchi

Тема: БИОПОЛИТИЧЕСКО КОНСТРУИРАНЕ НА ГРАДСКОТО ПРОСТРАНСТВО. ИЗОБРЕТЯВАНЕ И УСВОЯВАНЕ НА БИОПОЛИТИЧЕСКИ ТЕХНИКИ ОТ ИНДУСТРИАЛНИЯ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР ДО СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ХАБИТАТ
Автор: Момчил Емилов Христов
Научен ръководител: проф. д.с.н. Майя Димитрова Грекова
Звено: к-ра „Социология“ в СУ „Св. Климент Охридски“
Защита: 16.12.2013 г.
Автореферат: Avtoreferat_Momchil Hristov

Тема: РАЗВИТИЕ НА “ЗЕЛЕНА” ЕНЕРГЕТИКА В БЪЛГАРИЯ: ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАВИСИМОСТИ
Автор: Мартин Йорданов Иванов
Научен консултант: доц. д-р Иван Христов Чалъков
Звено: с-я „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИИОЗ
Защита: 31.10.2013 г.
Автореферат: Avtoreferat_Martin Ivanov

Тема: ДЕВИАНТНИ МОДЕЛИ НА УЧАСТИЕ В МЕСТНАТА ВЛАСТ
Автор: Люба Динкова Спасова
Научен консултант: доц. д-р Анна Иванова Мантарова
Звено: с-я „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИИОЗ
Защита: 26.09.2013 г.
Автореферат: Avtoreferat_Luba Spasova

Тема: ИНСТИТУЦИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПРОМЯНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1990 Г.
Автор: Диян Динев Димитров
Научен консултант: проф. д.с.н. Духомир Владимиров Минев
Звено: с-я „Публични политики и социални промени“, ИИОЗ
Защита: 19.09.2013 г.
Автореферат: Avtoreferat_Dian Dimitrov

Тема: БЮДЖЕТ НА ВРЕМЕТО НА ЖЕНИТЕ В ДЕТЕРОДНА ВЪЗРАСТ В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ
Автор: Габриела Милчева Йорданова
Научен ръководител: проф. д.с.н. Начко Цветанов Радев
Звено: к-ра „Икономическа социология“ в УНСС
Защита: 19.09.2013 г.
Автореферат: Avtoreferat_Gabriela_Yordanova

Тема: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА КАЧЕСТВОТО НА ЕМПИРИЧНОТО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИМЕРЕН МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ЕМПИРИЧНО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
Автор: Дарина Николаева Пейчева
Научен ръководител: проф. д.с.н. Атанас Цветанов Атанасов
Звено: Център за емпирични социални изследвания, ИИОЗ
Защита: 08.07.2013 г.
Автореферат: Avtoreferat_Darina Peicheva

Тема: СОЦИАЛНИЯТ КАПИТАЛ КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Дона Костадинова Пикард
Научен ръководител: доц. д-р Мариана Костадинова Драганова
Звено: с-я „Общности и идентичности“, ИИОЗ
Защита: 26.06.2013 г.
Автореферат: Avtoreferat_Dona Picard

Тема: ГЕОГРАФИЯ НА СОЦИАЛНАТА ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ (ЛОКАЛНИ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ В НЯКОЛКО БЪЛГАРСКИ ГРАДОВЕ)
Автор: Боян Венциславов Захариев
Научен ръководител: проф. д.с.н. Майя Димитрова Грекова и доц. д-р Калоян Валентинов Халарампиев
Звено: к-ра „Социология“ в СУ „Св. Климент Охридски“
Защита: 5.06.2013 г.
Автореферат: Avtoreferat_Boian Zahariev

Тема: ПРОСТИТУЦИЯ И ТРАФИК НА ХОРА С ЦЕЛ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИЧИНИ, ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ
Автор: Васил Костадинов Миков
Научен консултант: проф. д.с.н. Духомир Владимиров Минев
Звено: с-я „Публични политики и социални промени“, ИИОЗ
Защита: 26.02.2013 г.
Автореферат: Avtoreferat_Vasil Mikov