Bulgarian Sociological Association

Bulgarian Sociological Association has a new site

Dear Colleagues and Friends,

Тhe Bulgarian Sociological Association has a completely new website since mid-2018. We have preserved the main categories of information the old site offered, while expanding and enriching it within an improved structure.

We wish you pleasant and fruitful visits to our site.

Board of the BSA

Публична лекция на тема “Изследване за здравето, стареенето и пенсионирането в Европа – SHARE”

Българска социологическа асоциация
Катедра “Икономическа социология” към УНСС
Катедра “Социология” към СУ “Св. Климент Охридски”

Организираха публична лекция на тема:

Изследване за здравето, стареенето и пенсионирането в Европа – SHARE“.

С лектори: д-р Екатерина Маркова и д-р Габриела Йорданова от

Институт за изследване на обществата и знанието при БАН

Лекцията се проведе в УНСС, зала “Научни съвети”, на 27 март 2018 г. от 14.00 ч.

В рамките на презентациите пред студенти, преподаватели и членове на БСА бяха представени възможностите на пан-европейското панелно изследване SHARE за България и в сравнителен план, условията за достъп до информацията, както и инструментът easyShare – подходящ за обучение на студенти и изследователи.

Публична лекция на тема “Реализация на студентите по социология 15 години след дипломиране. Създаване и развитие на изследователските компании Gemseek & CQuest”

Българска социологическа асоциация
Катедра “Социология” при СУ “Св. Климент Охридски” и
Катедра “Икономическа социология” при УНСС

Организираха публична лекция на тема:

Реализация на студенти по социология 15 години след дипломиране.
Създаване и развитие на изследователските компании Gemseek & CQuest.

Лектори бяха Борислав Домусчиев и Неда Кленска, випуск 2003 г. на сп. “Социология” – СУ, а модератор: доц. д-р Георги Петрунов – Председател на БСА, випуск 2003 г. на сп. “Социология” – СУ.

Публичната лекция събра членове на асоциацията, студенти и преподаватели по социология от УНСС и СУ “Св. Климент Охридски”.

В продължение на събитието лекторите организираха дни на отворените врати за студенти по социология в офиса на изследователските компании.

 

Ръководството на БСА и социологически катедри се срещнаха с Министъра на образованието и науката

През месец март 2018 г. по покана на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката се състоя среща с ръководството на БСА и ръководителите на социологически катедри в СУ, УНСС и ПУ за обсъждане на възможностите за включване на специалност „социология“ сред приоритетните специалности.

В двучасовата среща с Министъра бяха представени редица аргументи за изключително важното значение на социологията. Някои от тях са:

  • ясно изразеният приложен характер на фундаменталната наука социология, която разполага с инструментариум да идентифицира рисковете и противоречията в епохата на глобализация;
  • социологията е единствената социална наука, фокусирана не в една област, а върху взаимодействието между различни сфери на обществото: икономика, политика, право, наука, религия и други;
  • възможностите на социологията изпреварващо да разпознава тенденции на разпад или на изключване от практики, установява генезиса на нови социални образувания и дейци и свързаната с това несигурност;
  • студентите по социология се подготвят да анализират и обобщават разнородна информация, с каквато се работи в управлението на национално и местно равнище, в икономиката, културата, здравеопазването, екологията, неправителствения сектор и т.н.;
  • социолозите са единствените специалисти в страната, които могат да анализират и да интегрират в обобщаващи заключения данни за обществено мнениe и нагласи, икономическа и финансова информация, демографска и социална статистика, данни за състояние на инфраструктурата и околната среда, епидемиологични и здравни данни, както и новите big data (данни от мобилни устройства, интернет и др.);
  • със своята квалификация социолозите са ценни експерти в органите на държавната и местната власт в областта на икономическата, социалната, демографската, миграционната, екологичната, здравната, културната и други политики, както и при оценяване ефективността на резултатите и въздействието на проектите по национални и международни програми;
  • образованието по социология е част от гражданската образованост на XXI век, което е една от целите на предмета „Гражданско образование“, въведен в училищните програми от 2018 г., с което нараства търсенето на педагогически подготвени социолози;
  • обявяването на специалността за приоритетна би ограничило разпространението на „социологически“ услуги, извършени непрофесионално и некомпетентно. Тази стъпка ще създаде условия и за нормалното научно възпроизводство на академичната социологическа общност.

Министърът на образованието и науката заяви своето разбиране за важното значение на социологията и социалните науки и намирането на най-добро решение, което може да бъде планирано за следващата година. За уточняване на бъдещите действия беше уговорено провеждане на нова среща през есента, когато ще се подготвят плановете за 2019 г.

БСА и ректорите на СУ, УНСС, ПУ и ЮЗУ със съвместна инициатива за включване на социологията сред приоритетните специалности

През месец февруари 2018 г. беше изпратено писмо до Министър-председателят на Република България и до Министъра на образованието и науката с искане за включване на социологията сред приоритетните специалности. Писмото беше подписано от доц. д-р Георги Петрунов, Председател на УС на БСА, от проф. д.фн. Атанас Гержиков, Ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, от проф. д.ик.н. Стати Стаев, Ректор на Университета за национално и световно стопанство, от проф. д-р Запрян Козлуджов, Ректор на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и от доц. д-р Борислав Юруков, Ректор на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Ректорите на четирите български университета, обучаващи студенти по специалност „социология“ и ръководството на БСА изразяват своята загриженост от тенденцията в последните години за драстично свиване на държавната поръчка за социалните науки, в това число социологията, и рисковете при продължаване на този процес да се стигне до невъзможност за нейното възпроизводство и изчезване на ключови за икономическото и социалното развитие на страната компетенции.

С писмото се настоява професионалното направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“ да бъде включено в списъка с приоритетните направления и да се осигурят 450 бройки неснижаем планов прием на година, което ще позволи запазването и възпроизводството на експертния и кадрови потенциал.

Управителният съвет на БСА изпрати писмо до МОН за включване на социологията сред приоритетните специалности

През месец януари 2018 г. УС на БСА изпрати писмо до г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката с искане за включване на специалностите от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“ в списъка с приоритетни специалности.

В писмото се представят редица важни аргументи за ключовото значение на социологията в съвременния свят и необходимостта от включването й сред приоритетните специалности в България. С тези аргументи се доказва, че тенденцията за рязко намаляване приема в направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“, което се наблюдава в последните години, едновременно с многократното поставяне под въпрос на качеството на социологическата експертиза заради това, че социологията не е нито приоритетна, нито защитена специалност и практически всеки може да се нарече „социолог“, влиза в сериозно противоречие със социалната потребност на социологията като емпирична практика и експертиза, а също и като прогностична изследователска дейност. Разбирането на тази потребност е до голяма степен инвестиция в бъдещото. Това предполага включване на социологията в списъка с приоритетни специалности, което ще гарантира качеството на предоставяната социологическа експертиза.

Излезе тематичен брой на сп. Социологически проблеми, посветен на конференция на БСА

Публикуван е новият брой 3-4 за 2017 г. на сп. Социологически проблеми. Темата на броя е „Време и знаци: социологията в диалог между поколенията“. Броят е посветен на темата от проведената през месец декември 2016 г. конференция на БСА. В списанието са публикувани основните доклади от конференцията, представени от проф. Кръстьо Петков, проф. Елена Михайловска, проф. Петър-Емил Митев и проф. Георги Фотев, както и изказванията на техните дискутанти. Водещ на тематичния брой е проф. д.с.н. Светла Колева, зам. председател на БСА.

Може да намерите сп. „Социологически проблеми“ тук.