Category Archive Новини

БСА и ректорите на СУ, УНСС, ПУ и ЮЗУ със съвместна инициатива за включване на социологията сред приоритетните специалности

През месец февруари 2018 г. беше изпратено писмо до Министър-председателят на Република България и до Министъра на образованието и науката с искане за включване на социологията сред приоритетните специалности. Писмото беше подписано от доц. д-р Георги Петрунов, Председател на УС на БСА, от проф. д.фн. Атанас Гержиков, Ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, от проф. д.ик.н. Стати Стаев, Ректор на Университета за национално и световно стопанство, от проф. д-р Запрян Козлуджов, Ректор на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и от доц. д-р Борислав Юруков, Ректор на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Ректорите на четирите български университета, обучаващи студенти по специалност „социология“ и ръководството на БСА изразяват своята загриженост от тенденцията в последните години за драстично свиване на държавната поръчка за социалните науки, в това число социологията, и рисковете при продължаване на този процес да се стигне до невъзможност за нейното възпроизводство и изчезване на ключови за икономическото и социалното развитие на страната компетенции.

С писмото се настоява професионалното направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“ да бъде включено в списъка с приоритетните направления и да се осигурят 450 бройки неснижаем планов прием на година, което ще позволи запазването и възпроизводството на експертния и кадрови потенциал.

Управителният съвет на БСА изпрати писмо до МОН за включване на социологията сред приоритетните специалности

През месец януари 2018 г. УС на БСА изпрати писмо до г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката с искане за включване на специалностите от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“ в списъка с приоритетни специалности.

В писмото се представят редица важни аргументи за ключовото значение на социологията в съвременния свят и необходимостта от включването й сред приоритетните специалности в България. С тези аргументи се доказва, че тенденцията за рязко намаляване приема в направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“, което се наблюдава в последните години, едновременно с многократното поставяне под въпрос на качеството на социологическата експертиза заради това, че социологията не е нито приоритетна, нито защитена специалност и практически всеки може да се нарече „социолог“, влиза в сериозно противоречие със социалната потребност на социологията като емпирична практика и експертиза, а също и като прогностична изследователска дейност. Разбирането на тази потребност е до голяма степен инвестиция в бъдещото. Това предполага включване на социологията в списъка с приоритетни специалности, което ще гарантира качеството на предоставяната социологическа експертиза.

Излезе тематичен брой на сп. Социологически проблеми, посветен на конференция на БСА

Публикуван е новият брой 3-4 за 2017 г. на сп. Социологически проблеми. Темата на броя е „Време и знаци: социологията в диалог между поколенията“. Броят е посветен на темата от проведената през месец декември 2016 г. конференция на БСА. В списанието са публикувани основните доклади от конференцията, представени от проф. Кръстьо Петков, проф. Елена Михайловска, проф. Петър-Емил Митев и проф. Георги Фотев, както и изказванията на техните дискутанти. Водещ на тематичния брой е проф. д.с.н. Светла Колева, зам. председател на БСА.

Може да намерите сп. „Социологически проблеми“ тук.