Ръководството на БСА и социологически катедри се срещнаха с Министъра на образованието и науката

Ръководството на БСА и социологически катедри се срещнаха с Министъра на образованието и науката

През месец март 2018 г. по покана на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката се състоя среща с ръководството на БСА и ръководителите на социологически катедри в СУ, УНСС и ПУ за обсъждане на възможностите за включване на специалност „социология“ сред приоритетните специалности.

В двучасовата среща с Министъра бяха представени редица аргументи за изключително важното значение на социологията. Някои от тях са:

  • ясно изразеният приложен характер на фундаменталната наука социология, която разполага с инструментариум да идентифицира рисковете и противоречията в епохата на глобализация;
  • социологията е единствената социална наука, фокусирана не в една област, а върху взаимодействието между различни сфери на обществото: икономика, политика, право, наука, религия и други;
  • възможностите на социологията изпреварващо да разпознава тенденции на разпад или на изключване от практики, установява генезиса на нови социални образувания и дейци и свързаната с това несигурност;
  • студентите по социология се подготвят да анализират и обобщават разнородна информация, с каквато се работи в управлението на национално и местно равнище, в икономиката, културата, здравеопазването, екологията, неправителствения сектор и т.н.;
  • социолозите са единствените специалисти в страната, които могат да анализират и да интегрират в обобщаващи заключения данни за обществено мнениe и нагласи, икономическа и финансова информация, демографска и социална статистика, данни за състояние на инфраструктурата и околната среда, епидемиологични и здравни данни, както и новите big data (данни от мобилни устройства, интернет и др.);
  • със своята квалификация социолозите са ценни експерти в органите на държавната и местната власт в областта на икономическата, социалната, демографската, миграционната, екологичната, здравната, културната и други политики, както и при оценяване ефективността на резултатите и въздействието на проектите по национални и международни програми;
  • образованието по социология е част от гражданската образованост на XXI век, което е една от целите на предмета „Гражданско образование“, въведен в училищните програми от 2018 г., с което нараства търсенето на педагогически подготвени социолози;
  • обявяването на специалността за приоритетна би ограничило разпространението на „социологически“ услуги, извършени непрофесионално и некомпетентно. Тази стъпка ще създаде условия и за нормалното научно възпроизводство на академичната социологическа общност.

Министърът на образованието и науката заяви своето разбиране за важното значение на социологията и социалните науки и намирането на най-добро решение, което може да бъде планирано за следващата година. За уточняване на бъдещите действия беше уговорено провеждане на нова среща през есента, когато ще се подготвят плановете за 2019 г.

About the author

bsa administrator

Leave a Reply