Втора годишна конференция на Балканския социологически форум

Близки и непознати: Балкански социологически перспективи

9-10 ноември 2012 г. в София

 

Балканският социологически форум и Българската социологическа асоциация организират Втора годишна конференция „Близки и непознати: Балкански социологически перспективи”, която ще се проведе в рамките на XIII Конгрес на БСА на 9-10 ноември 2012 г. в София.

Систематично изучавани от историци, антрополози, културолози, изкуствоведи, Балканите почти не са поставяни в обща социологическа перспектива. Сравнителните изследвания по отделни обществени проблеми рядко са включвали повече от три-четири страни. А всъщност от социологическа гл. т. балканските страни представляват двойно предизвикателство, социално и познавателно.

Социално, защото макар да имат споделено минало на авторитарни и тоталитарни режими в различни периоди на XX век, обществено-политическото им развитие в следвоенна Европа не е идентично. Общото настояще на преход към пазарна икономика и демократични структури, идентични с тези на Западна Европа, не отменя специфичните изпитания на икономическо, политическо и социално развитие, през които преминава всяко национално общество на Балканите. Насочили поглед към наднационалните структури на ЕС и на трансатлантическото сътрудничество, почти не забелязваме съседите; нещо повече, не си даваме сметка, че мястото на всяка една страна на международната сцена зависи от отношенията й с най-близкото обкръжение и от неговата подкрепа. В конкуренцията за международно признание интересът към съседите често е насочен само към това, което може да бъде в техен ущърб, но в наша полза. Така пропускаме да работим за преодоляване на общите си слабости и за взаимно усилване на собствените си предимства. Съсредоточени в собствените си проблеми, забравяме да се огледаме наоколо и да видим, че в близкия ни по историческа съдба и цивилизационно настояще регион някой вече е намерил решение. Какво представляват балканските съседи като икономически и политически играчи, като стратифицирани общества и солидарни общности, като образователни и културни структури, като форми на живеене заедно и на признаване на другия? Какво се случва тук и сега във всяка една балканска страна? Как миналото влияе на настоящето във всяка страна и в отношенията между тях? Какво от съвременния опит на другия би могло да бъде полезно на съседите, така че присъствието в обединена Европа и в света да бъде конструктивно, взаимнообогатяващо и стимулиращо? Въпроси, на които социологията в богатството от своите парадигми и подходи може да даде аргументирани и промислени отговори.

Що се отнася до Балканите като познавателно предизвикателство, то е свързано преди всичко с проблемите, които съвременните процеси на интернационализация и интердисциплинарност на научното знание поставят пред производството на социологическо знание. Социолозите от балканските страни се съревновават в търсене на място в европейското производство на интердисциплинарно и социално-приложно знание, но същевременно са партньори с нехегемонистична роля в международното изследователско пространство. Тази комбинация от характеристики превръща националните социологии на Балканите в интересна отправна точка на анализа и интеграцията им в европейското изследователско пространство може да изясни редица въпроси като:

– маргинализация на националните социологически традиции;
– неутрализиране на локалните проблеми, представени като източни еквиваленти на проблемите, чието формулиране е съотнесено със западноевропейския социален и изследователски контекст;
– състоятелност на прилагането на теоретични рамки към социални ситуации в отделни национални контексти;
– замяна на научната аргументация за валидността на знанието с императиви на непосредствената му приложимост;
– напрежение между национално признание и международна кариера; нарастваща зависимост на изследователските структури и типа произведено знание от формите на финансиране и наднационално управление на научното производство.

Основната цел на Втората годишна конференция на Балканския социологически форум е чрез идентифициране на общите и специфичните проблеми на съвременното развитие на балканските страни да допринесем за по-добро разбиране на собствените ни общества и за развитие на социологията като познавателно решаване на контекстуализирани проблеми чрез адекватни теоретични и методологични инструменти.

Диалогът ще бъде организиран около следните тематични центрове:
– Съвременната икономическа криза: политически решения, технологични отговори, индивидуални стратегии;
– Мобилност исоциални неравенства;
– Глобален социален ред, държави, граждани
– Трансформации на идентичностите и социалните връзки на Балканите;
– Призванието на социолога днес.

Работните езици на конференцията са български и английски.
Чакаме вашите заявки за участие до 20 юли 2012 г.