Международна конференция Средната класа като предпоставка за стабилност на обществото: петнадесет години по-късно

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на Втора международна конференция за средната класа „Средната класа като предпоставка за стабилност на обществото: петнадесет години по-късно”, посветена на 60 годишнината на проф. Николай Тилкиджиев.

Философията на конференцията е изградена върху разбирането, че дебатът за природата на съвременните общества, за техните особености, сходства и различия, за преживяваните от тях кризи изисква цялостен анализ на процесите, протичащи в средната класа.

Какви са значимите промени в средната класа през последните петнадесет години? Какви са трансформациите в нейната структура, стратификационни особености и идентичност след трудностите, които преживяват всички съвременни общества – и развитите, и развиващите се, и на Изток, и на Запад? Стопява ли световната икономическа криза средната класа и изчезва ли тя в най-засегнатите региони? Типичен феномен на нашето време ли е т. нар. „тревожна средна класа”?

Конференцията е ориентирана към широк спектър от проблеми:

  • Теоретико-концептуални въпроси на изучаването на средната класа, на нейната природа, формиране, репродуциране, развитие, стабилизация, социално-груповата й мобилност;
  • Българската средна класа – социалноикономически, културен, политически и т.н. статус, развитие, идентификация, мобилност, проблеми пред социално-груповата й стабилизация, джендър и етнически особености и други;
  • Средната класа в сравнителна перспектива, социално групови характеристики на средната класа в пост-комунистическите и в развитите съвременни общества, сравнение на средните класи в исторически, регионален, национален, цивилизационен и т.н. контекст;
  • Стратификационни особености на различните социално-групови образувания, принадлежащи към средната класа – предприемачи, мениджъри, професионалисти, специалисти и експерти, „стара” и „нова”, „ниска”, „средна” и „висока” средна класа и други;
  • Методологически и методически проблеми, свързани с измерването на средната класа, с основните определящи я индикатори и с границите между отделните социални групи;
  • Субективната средна класа и идентификацията с нея;
  • Културна идентичност, образователни постижения и ценности на средната класа, морални норми и естетически вкусове
  • Политическата култура и поведение на средната класа;
  • Модели на потребление, свободно време и стил на живот на средната класа.

Конференцията е посветена на 60 годишнината на проф. Николай Тилкиджиев, чието име е емблематично за съвременната българската социология в областта на средната класа и социалната стратификация. Той е главен организатор на международната конференция „Средната класа като предпоставка за стабилност на обществото”, проведена през 1998 г. – време, в което твърдението, че съществува средна класа в България и в други пост-комунистически общества звучи най-малкото абсурдно и всяка дискусия, свързана с нея започва и завършва с въпроса „Има ли средна класа?”

Как се е променила средната класа през петнадесетте години, които отминаха от Първата международна конференция, посветена на това значимо и емблематично за съвременните общества социално-групово образувание? Какви са промените в теоретическите ни подходи към нея, в методологията и методиките, с които я изследваме? До какви нови изводи и обобщения сме достигнали и с какво нейното изучаване е допринесло за по-цялостно разбиране на обществото, в които живеем? Какви са практикоприложните резултати и постижения от изследването на средната класа? С какво те допринасят за „изкристализация” на разбирането за нейната социално-групова позиция? Успяхме ли с изследователската си работа да предложим на обществеността и на управляващите ясна и разбираема концепция за средната класа и за нейната социална роля, убедихме ли ги в нейната значимост за стабилността на обществото?

Целта на Втората международна конференция за средната класа е да предложи отговори на тези и други подобни теоретически, методологически и практикоприложни въпроси.

Конференцията ще се състои на 3 и 4 декември 2013 г. в София.

Конференцията ще се проведе на английски и български език, като чуждестранните участници, както и българските колеги, които имат възможност ще представят докладите си на английски език. За българските колеги, които изнесат докладите си на български език ще се организират специални сесии.

Желаещите да участват да изпратят заглавие и резюме на своя доклад (до 150 думи) до 30 септември 2013 на адреси:  dimitrina.popilieva@gmail.com и mayakeliyan@gmail.com

До средата на октомври т.г. заявилите желание за участие ще получат на електронния си адрес съобщение за включването на докладите им в програмата на конференцията, а самата програма ще им бъде изпратена до средата на ноември т.г.

Пътните, нощувките и дневните разходи са за сметка на участниците, като всички те са освободени от такса за правоучастие.

 

Организационен комитет:
Румяна Стоилова, директор на ИИОЗ при БАН, председател на ИК „Социална стратификация” при БСА
Мая Келиян, ИИОЗ при БАН
Михаил Мирчев, председател на БСА, УНСС
Милена Стефанова, зам.-ректор на СУ „Св. Климент Охридски”
Петя Кабакчиева, ръководител на катедра „Социология” в СУ „Св. Климент Охридски”
Сийка Ковачева, зам.-декан на Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”
Валентина Миленкова, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград
Светла Колева, председател на Балкански социологически форум
Лилия Димова, директор на Агенция за социални анализи
Валтер Мюлер, Университет Майнхайм, Германия
Хари Мелин, зам.-ректор на Университет Тампере, Финландия
Йоуко Никула, Университет Хелзинки, Финландия