Конференция – Как живеем заедно: общности, институции, мрежи, март 2017

Юбилейна научна конференция

Как живеем заедно: общности, институции, мрежи

посветена на четиридесетата годишнина
от създаването на специалност „Социология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
10 март 2017 г.
София, Нова конферентна зала, Ректорат на СУ

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Юбилейната научна конференция, посветена на четиридесетата годишнина отсъздаването на специалност „Социология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Целта й е да предостави трибуна за обсъждане на основни проблеми на съвременността, както и на свързаните с тях предизвикателства пред социологическата наука.

Докладите от конференцията ще бъдат издадени онлайн в реферирания Годишник на СУ, Книга Социология. Избрани доклади ще бъдат публикувани на английски език в специален брой на списание „Социологически проблеми“.

Организация и научен борд
Конференцията се организира от комитет на Катедра „Социология“, СУ „Св. Кл. Охридски“ в състав: Таня Чавдарова (председател), Петя Кабакчиева, Боян Знеполски, Милена Якимова, Вероника Димитрова и координатор: Снежана Тилкиджиева.

Научен борд: Таня Чавдарова, Петя Кабакчиева, Боян Знеполски, Милена Якимова.

Тематична насоченост
Диагнозата, че формите на съвместния живот, както и формите на познанието му са в криза, днес е споделена по безпрецедентен начин и обединява социални и хуманитарни учени от различни школи и традиции. Тази едновременно социална и епистемологическа криза може да се опише многоизмерно, но в сърцевината й е невъзможността да се даде стабилен отговор на въпроса кое генерира съвместността на социалния живот днес, кое свързва множеството визии за добър живот отвъд техническата рационалност на администрацията, кое прави от тази множественост плуралистично общество, а не архипелаг от мимолетни и самозатворени социални форми. Нещо повече, самата идея за плуралистично общество изглежда поставена на изпитание от нови разломи като този между глобалния север и глобалния юг.

Предизвикателствата пред съвместния живот могат да бъдат определени като криза – нарастване на бедността и неравенството, блокаж на постнационалните форми на обществена организация, делеги- тимиране на политическите елити и институциите на представителната демокрация, отслабване на публичността, но същевременно и като шанс, който днес свързваме например с глобалните протестни социални движения.

Как социологията откликва на тези кризи и шансове и как определя мястото и ролите си в един флуиден социален свят? Катедрата по социология към СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани да мислим заедно над предизвикателствата пред съвместния живот и формите на познанието му. Очакваме емпирични и концептуални доклади по разнообразни теми, включително:

o Институции, организации и мрежи: форми на познание на флуидни социални феномени;
o Бедност и неравенство в постнационален контекст;
o Институции на представителната демокрация и форми на контрадемокрация;
o Изражения на социалната несигурност и уязвимост;
o Миграция, асимилация, интеграция, включване;
o Общности, идентичности и индивидуализация на социалния живот;
o Ускоряването на социалното време и съвременният капитализъм;
o Новите глобални протестни движения.

Краен срок за изпращане на предложения за доклади: 1 ноември 2016 г. Предложението трябва да съдържа пълното Ви име, институционална принадлежност, заглавие на доклада и негово резюме в обем от 300-500 думи с информация за изследователските методи. Моля, изпращайте предложенията си на имейл адреса на конференцията: sociology@phls.uni-sofia.bg.

Важни срокове:
1 ноември 2016. Изпращане на резюме на доклада
15 декември 2016. Известяване относно приемането и включването му в програмата на конференцията
1 февруари 2017. Изпращане на регистрационен формуляр за участие в конференцията (Авторите се включват в програмата само след попълнен регистрационен формуляр.)
10 май 2017. Изпращане на окончателния вариант на доклада в максимален обем от 20 стр. Докладите трябва да са оформени в съответствие с техническите указания.

В публикациите от конференцията ще бъдат включени само докладите, предадени в срок и офор- мени съгласно указанията. Научният борд си запазва правото да не публикува доклади на автори, които не изпълнят препоръки на научния редактор.

По-детайлна информация за конференцията може да намерите на фейсбук страницата на специалност „Социология“ в СУ, както и на страницата на специалността в сайта на университета.