XIV Конгрес на БСА, декември 2015

XIV Конгрес на БСА

11 декември 2015 г., зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски”

На 11 декември 2015 г. в зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе XIV Конгрес на БСА. Присъстваха над 50 души – изследователи от бившия социологически институт при БАН (понастоящем ИИОЗ), преподаватели от всички университетски катедри по социология в страната, както и представители на социологически агенции. По време на дискусията по отчетните доклади на Управителния и на Контролния съвет на Асоциацията бяха направени 12 изказвания, чийто фокус бе състоянието на съществуващата вече повече от четири десетилетия професионална организация на социолозите в България и стратегията за активизиране на дейността й.

Въз основа на отчетния доклад на УС на БСА, проведената дискусия и направените предложения, XIVКонгрес на БСА прие Резолюция, очертаваща следните основни проблеми като приоритет в работата на новия Управителен съвет:

  1. Засилване на публичното присъствие на социологията и утвърждаването й като значима социална наука с незаменим принос за развитие на съвременното българско общество.
  2. Полагане на целенасочени усилия за включване на социалните науки, в т.ч. социологията в Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Стратегия „Европа 2020”) и в Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.
  3. Отстояването на високи професионални стандарти във всички сфери на социологическа дейност и разпространяване на изследователските резултати в съответствие с Етичния кодекс на БСА.
  4. Уреждане на статута на професията на социолога в Националния класификатор на професиите.
  5. Полагане на усилия за въвеждане на социологията в средните училища и на първо място за включване на повече социологическо съдържание в предмета „Гражданско образование”.
  6. Установяване на трайни контакти с държавни институции с цел по-активно използване потенциала на БСА при формулирането и мониторинга на провежданите политики.
  7. Превръщане на сайта на БСА в основно средство за комуникация между членовете на Асоциацията и в предпочитано и желано място за публичност на собствената дейност.
  8. Насърчаване на разнообразни форми на научно общуване в рамките на българската и на международната социологическа общност и изграждане на международни изследователски мрежи.
  9. Последователна работа за разширяване на членската маса на БСА и привличане на млади специалсити, докторанти и студенти.
  10. Поддържане на постоянни контакти с медиите с цел: а) осигуряване на адекватно представяне на спецификите на социологическата дейност; б) коректно отразяване на резултатите от социологически изследвания; в) информиране на обществеността за позициите на БСА по ключови обществени проблеми.

По случай 90-та годишнина на проф. Елит Николов Конгресът изпрати поздравителен адрес до юбиляра.

Бяха избрани новите ръководни органи на Асоциацията, като при избора присъстващите се ръководеха от три основни принципа: управленска приемственост; обновяване на състава на управителните органи и привличане на млади колеги; осигуряване на представители на различните социологически звена. Така за периода 2015-2018 г. в ръководството на органите на БСАбяха избрани следните колеги:

УС на БСА:
Председател – Петя Кабакчиева (СУ);
Членове – Лилия Димова (АСА), Мартин Канушев (НБУ), Светла Колева (ИИОЗ-БАН), Тихомир Митев (ПУ), Георги Петрунов (УНСС), Дона Пикард (ИИОЗ-БАН), Светлана Събева (ПУ), Петрана Стойкова (ЮЗУ).

Контролен съвет:
Председател – Калоян Харалампиев (СУ);
Членове – Максим Молхов (ИИОЗ-БАН, понастоящем пенсионер), Светлана Христова (ЮЗУ).

Комисия по етика:
Председател – Теменуга Ракаджийска (УНСС);
Членове – Лиляна Деянова (СУ), Мариана Драганова (ИИОЗ-БАН), Петя Илиева (ИИОЗ-БАН) и Кольо Коев (НБУ).

 

Диана Ненкова