Общо събрание, ноември 2017

Общо събрание на БСА, ноември 2017

На 20 и 21 ноември 2017 г. БСА съвместно с катедра „Икономическа социология“ в УНСС организира научна конференция на тема „Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“. Конференцията ще се проведе в зала „Тържествена“ и Голяма конферентна зала на УНСС. Участие с доклади са заявили повече от 60 колеги. Членовете на БСА са освободени от такса правоучастие в конференцията.

В рамките на конференцията на 21 ноември 2017 г. от 14 ч. в Голяма конферентна зала на УНСС ще се проведе кръгла маса за образованието по социология в България. В нея ще вземат участие ръководителите на всички български катедри по социология и директора на ИИОЗ при БАН.

След кръглата маса, от 16.30 ч. в Голяма конферентна зала на УНСС, ще се проведе Годишното общо събрание на БСА, на което ще имате възможност да заплатите членския си внос към асоциацията. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС на БСА за работата през изминалата година
  2. Избор на председател на БСА
  3. Освобождаване на членове на УС на БСА и избор на нови
  4. Разни

 

Решения на общото събрание на БСА

След научната конференция „Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“, организирана от БСА и катедра „Икономическа социология“, се проведе годишното Общо събрание на Българската социологическа асоциация. Събранието започна с едноминутно мълчание в памет на починалите през последната година колеги – проф. Кръстьо Петков и доц. Максим Молхов.

Изпълняващият длъжността председател на БСА, доц. Георги Петрунов, представи отчета за дейността на асоциацията за изминалата година.

В дневния ред на годишното общо събрание бяха включени и точки свързани с избор на председател на БСА, и освобождаване на членове на УС на БСА и избор на нови. Този извънреден избор се дължи на обстоятелството, че досегашният председател на БСА, проф. Петя Кабакчиева е назначена за председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, която не е съвместима със заемане на други позиции.

При проведеният избор за председател на БСА, който да довърши започнатия от проф. Кабакчиева мандат беше избран доц. Георги Петрунов. Той е зам. председател на асоциацията от началото на настоящия мандат, а от месец септември 2017 г. с решение на УС е определен за и.д. председател на БСА.

Общото събрание гласува освобождаването на четиримата досегашни членове на УС – проф. Петя Кабакчиева, доц. Мартин Канушев, доц. Светлана Събева, д-р Тихомир Митев, чието освобождаване се дължи на заявеното от тях такова желание.

На тяхно място за членове на УС на БСА бяха избрани проф. д.с.н. Таня Чавдарова от катедра „Социология“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Стойка Пенкова, от катедра „Социология и науки за човека“ на Пловдивския университет, доц. д-р Светослав Славов, от катедра „Приложна и институционална социология“ на Пловдивския университет и агенция GfK, д-р Мариета Христова от катедра „Икономическа социология“ на Университета за национално и световно стопанство.

На мястото на починалия колега доц. Максим Молхов в Контролния съвет на Асоциацията, бе избрана д-р Екатерина Маркова от ИИОЗ при БАН.

В края на общото събрание от страна на присъстващите бе изразена благодарност към проф. Петя Кабакчиева, за усилията й по стабилизиране и възстановяване дейността на асоциацията, както и доц. Георги Петрунов, за това, че е поел позицията на председател на БСА. Участниците в събранието изразиха своите надежди, че с енергията, упоритостта и волята на новите членове на УС ще продължи да се развива „живота“ на българската социологическа общност.