ХV Конгрес на БСА, декември 2018

XV Конгрес на БСА

11 декември 2018 г., Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски”

На 11 декември 201 г. в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе XV Конгрес на БСА. Присъстваха над 30 души – изследователи от Института за изследване на обществата и знанието, както и преподаватели от всички университетски катедри по социология в страната. По време на дискусията по отчетните доклади на Управителния и на Контролния съвет на Асоциацията бяха направени изказвания, свързани с удовлетворението на членовете на Асоциацията от представения Отчетен доклад.

Въз основа на отчетния доклад на УС на БСА, проведената дискусия и направените предложения, XIV Конгрес на БСА прие Резолюция, очертаваща следните основни проблеми като приоритет в работата на новия Управителен съвет:

 1. Утвърждаване и подкрепа за професионално поведение в съответствие с Етическия кодекс на БСА при провеждане на социологически изследвания и разпространяване на техните резултати в публичното пространство, както от страна на изследователски агенции, така и от страна на отделни колеги, които са активни в медиите;
 2. Полагане на съвместни усилия на социологическата общност по включване на специалност „Социология” в Списъка на приоритетните професионални направления във висшето образование;
 3. Активизиране на присъствието на Асоциацията в училищата, въвеждане на социологическа проблематика и научен апарат в учебни дисциплини в гимназиалния курс
 4. Търсене на възможности за възобновяване членството в БСА на колективни членове;
 5. Поддържане на активността на сайта на БСА и актуалната информация в него, което изисква активно участие от страна на всеки член на асоциацията за навременно подаване на необходимата информация;
 6. Поддържане на електронен календар на сайта на асоциацията за предстоящи и минали събития, инициативи, форуми, конкурси и възможности за работа по специалността;
 7. Иницииране на още едно периодично научно списание, което да излиза само на английски език и полагане на усилия за приемането му в световните бази данни – Scopus и Web of Science;
 8. Планиране на конференции, дискусии и научни изяви на БСА, в които да бъдат привличани за участие както учени от чужбина, така също да се дава възможност за изява на студенти и докторанти по социология;
 9. Създаване и поддържане на отношения с важни държавни институции и медии, и лобиране за налагане на изискване в екипите за мониторинг, оценка на въздействието на нормативни актове, както и на всякакви по-значими проекти да се включва задължително поне един професионалист – социолог;
 10. Укрепване на връзките на БСА със значими национални и международни научни институции чрез подготовка и реализиране на изследователски и образователни проекти;
 11. Продължаване активното участие на БСА в Консорциум ESS ERIC – Bulgaria, в провеждането и популяризирането на Европейското социално изследване (ESS) и на Международната програма за социални изследвания (ISSP);
 12. Подкрепа за присъствие и активно участие на членове на БСА в научни форуми на Международната социологическа асоциация (МСА), Европейската социологическа асоциация (ЕСА), Международната франкофонска социологическа асоциация, с което да се възстанови имиджа на БСА като достоен и надежден член на международната социологическа общност.

Бяха избрани новите ръководни органи на Асоциацията, като при избора присъстващите продължиха традицията да се ръководят от три основни принципа: управленска приемственост; обновяване на състава на управителните органи и привличане на млади колеги; осигуряване на представители на различните социологически звена. Така за периода 2018-2021 г. в ръководството на органите на БСА бяха избрани следните колеги:

УС на БСА:
Председател – Румяна Стоилова (ИИОЗ-БАН);
Членове – Дона Пикард (ИИОЗ-БАН), Петрана Стойкова (ЮЗУ), Мариета Христова (УНСС), Мила Минева (СУ), Елица Димитрова (ПУ), Екатерина Маркова (ИИОЗ-БАН).

Контролен съвет:
Председател – Георги Петрунов (УНСС)
Членове – Калоян Харалампиев (СУ), Лилия Димова (АСА).

Комисия по етика:
Председател – Кольо Коев (ПУ)
Членове – Теменуга Ракаджийска (УНСС), Лиляна Деянова (СУ), Светлана Христова (ЮЗУ), Мария Стоянова (УНСС).