(Bulgarian) КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН АСИСТЕНТ КЪМ КАТЕДРА „СОЦИОЛОГИЯ“ НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД